Kai Nicol-Schwarz, Miriam Partington, Sadia Nowshin and Zosia Wanat